Wesprzyj projekty w pobliżu Ciebie
Polityka prywatności

1. Portal Wspieram Dobro przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Wspieram Dobro starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Wspieram Dobro zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wspieram Dobro sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Wspieram Dobro informuje o następujących, opisanych poniżej zasadach dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Beneficus z siedzibą w Tokarnia 490, 32-436 Tokarnia.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów związanych z obsługą portalu wspieram Dobro.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niekiedy jest to warunkiem skorzystania z portalu Wspieram Dobro.

5. Wspieram Dobro nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane takie, gdyby w jakikolwiek sposób znalazły się w posiadaniu Wspieram Dobro, będą niezwłocznie usuwane, w sposób uniemożliwiający odczyt. Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych, a w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.

7. Podający swoje dane osobowe mają prawo do:
7.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
7.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
7.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
W powyższych celach osoby te mogą wysłać e–mail na adres uwaga@wspieramdobro.pl bądź przesłać stosowne żądanie listem
poleconym na adres wskazany w pkt. 2. powyżej.

8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom uprawnionym do tego z mocy prawa.

9. Wspieram Dobro wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwisem http://wspieramdobro.pl. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

10. Wspieram Dobro stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników serwisu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu.